1.Mütevelli Heyeti Toplantısı Yapıldı

Beşiktaş – Kabataş Üniversitesi İçin İlk Adım

Beşiktaş Jimnastik Kulübü – Kabataş Erkek Liseliler Eğitim, Kültür Ve Sağlık Vakfı 16 Mart’ta Ilk Toplantısını Gerçekleştiriyor.

12.03.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yapılan açıklama ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü – Kabataş Erkek Liseliler Eğitim, Kültür Ve Sağlık Vakfı ismiyle resmen hayata geçmiştir. Resmi Gazete’de yer alan açıklama ve toplantı detayları aşağıdadır.

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Beşiktaş Jimnastik Kulübü-Kabataş Erkek Liseliler Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı (BJK-Kabataş Vakfı )

VAKFEDENLER: Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği, Kabataş Erkek Liseliler Derneği, Fikret Orman, Hasan Anıl Cansızoğlu, Ahmet Nur Çebi, Kaya Turgut, Ahmet Ürkmezgil, Mehmet Emin Hitay, Umut Güner, Azmi Hamzaoğlu, Tevfik Yamantürk, Yahya KemalGençer, Ahmet Hüsnü Güreli, Erdal Dumanlı, Muzaffer Nasıroğlu, Murat Hazinedar, Ahmet Akbalık, Şukru Genç, Ferudun Korkmaz, Can Tabakoğlu, Kayhan Turan, Rıdvan Akar, Aydın Uz, Emre Kocadağ.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26/02/2016 tarihinde kesinleşen, 05/02/2016 tarihinde tashih edilen 25/01/2016 tarih ve E:2015/479, K:2016/18 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Spor ve sporla ilgili alanlar ile mühendislik, kültür ve sanat, sağlık disiplinleri öncelikli olmak üzere iyi eğitilmiş ve yüksek düzeyde beceriye sahip, küresel çapta nitelikli ve aktif insan gücünü yetiştirmek ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

YÖNETİM KURULU: Fikret Orman, Hasan Anıl Cansızoğlu, Ahmet Nur Çebi, Rıdvan Akar, Ahmet Ürkmezgil, Erdal Dumanlı, Umut Güner, Aydın Uz, Kayhan Turan.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli Heyet kararı ile benzer amaçlı vakıf veya kuruluşlara devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü – Kabataş Erkek Liseliler Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı Mütevelli Heyeti ilk kez, Feriye Kültür Merkezi Yerleşkesi toplantı salonunda 16 Mart 2016 günü saat 11.00 de gerçekleşecektir; ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde (üye tam sayısının yarısından bir fazlası), ikinci toplantının 23 Mart 2016 günü saat 11.00 de aynı gündem maddeleri çerçevesinde aynı yerde üye tamsayısının 1/3’den az olmamak üzere katılım ile yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Yoklama yapılması

2. Başkanlık Divanı’nın seçimi ve toplantı evraklarının imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi,

3. Mustafa Kemal ATATÜRK ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

4. Gündem maddelerinin okunarak oylamaya sunulması,

5. Geçici Yönetim Kurulunca hazırlanan Vakıf İç Çalışma Yönetmeliğinin görüşülüp oylamaya sunulması.

6. Geçici Yönetim Kurulunca hazırlanan “Vakıf Beş Yıllık Yol Haritası Planı”nın uygulanmasına ve gelir sağlayıcı iktisadi faaliyetlerin başlatılmasına, Vakfın ihalelere katılmasının, Vakıf genel politikalarının görüşülüp oylamaya sunulması,

7. Vakfın fiilen işler hale gelmesi için yapılması gereken mali, hukuki, idari ve teknik konulara ilişkin ve Vakıf Genel Müdürü seçiminin ve görevlendirilmesinin, Vakıf tüm idari kadrosunun( Vakıf faaliyet alanları ile iktisadi işletmeleri insan kaynakları dahil) Yönetim Kurulunca yapılandırılmasına ve ücretlerinin Yönetim Kurulunca belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülüp oylamaya sunulması,

8. Vakıf Yönetim ve Denetim Organları asil ve yedek üyelerin seçilmesi için oylama yapılması.

9. Dilekler ve kapanış.

BJK-KABATAŞ VAKFI MÜTEVELLİ KURULU İLK TOPLANTISINI YAPTI

Beşiktaş Jimnastik Kulübü- Kabataş Erkek Liseliler Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfının ( BJK KABATAŞ VAKFI ) ilk Mütevelli Heyeti toplantısı Feriye Kültür Merkezi Yerleşkesinde yapıldı.

Vakıf Geçici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Anıl Cansızoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Cansızoğlu; BJK ve Kabataş Camialarının bu iradeyi oybirliği ile kendilerine veren camialarının Genel Kurullarına ve bu süreci açık iletişim ile kararlılıkla sürdüren Yönetim Kurullarına teşekkürü ardından BJK-Kabataş Vakfı’nın her iki camianın geleceğe bırakacağı eğitim, kültür ve sağlık yatırımlarının miladi olduğunu belirtti. Vakfın her iki camianın tarihi değerlerine yakışan sorumluluğun farkında olarak, üzerine düşen çalışmayı en kısa sürede hayata geçireceğine olan inancını dile getirdi. Divan Kurulu’nun Erdal Dumanlı, Aydın Uz ve Kayhan Turan’dan oluşmasının ardından Mustafa Kemal ATATÜRK ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile gündeme geçildi. Gündemde sırasıyla; Geçici Yönetim Kurulunca hazırlanan Vakıf İç Çalışma Yönetmeliği,

Geçici Yönetim Kurulunca hazırlanan “Vakıf Beş Yıllık Yol Haritası Planı”nı görüşülerek kabul edildi.

Vakıf Yönetim ve Denetim Organları asil ve yedek üyelerin seçimi yapıldı. Seçim sonuçlarına göre

Yönetim Kurulu Asil Listesi:

Yönetim Kurulu Yedek Listesi

Denetim Kurulu Asil Listesi

Denetim Kurulu Yedek Listesi

Dilek ve temenniler sırasında da vakfın dünya’da ve ülkemizde örnek bir kurum olacağına olan inanç ve yapılması gerekli eylem planı konusunda görüşler paylaşıldı ve BJK KABATAŞ EĞİTİM VAKFI ilk kurucu mütevelliler kurulu toplantısı sona erdi.